--------------------
- Granular materials flow like complex fluids doi link

Auteur(s): Kou Binquan, Cao Yixin, Li Jindong, Xia Chengjie, Li Zhifeng, Dong Haipeng, Zhang Ang, Zhang Jie, Kob W.(Corresp.), Wang Yujie

(Article) Publié: Nature, vol. 551 p.360 (2017)